UNIDAD 1: BASIC ASP ELEMENTOS BASICOS

TEMA APENDICE 1B: ACTIVEX CONTROLS ASP


CLASSID COMUNES


<OBJECT ID=“ComboBox1” WIDTH=96 HEIGHT=24

CLASSID=“CLSID:8BD21D30-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3”>

<PARAM NAME=“VariousPropertyBits” VALUE=“746604571”>

<PARAM NAME=“DisplayStyle” VALUE=“3”>

<PARAM NAME=“Size” VALUE=“2540;635”>

<PARAM NAME=“MatchEntry” VALUE=“1”>

<PARAM NAME=“ShowDropButtonWhen” VALUE=“2”>

<PARAM NAME=“Value” VALUE=“ciudad”>

<PARAM NAME=“FontCharSet” VALUE=“0”>

<PARAM NAME=“FontPitchAndFamily” VALUE=“2”>

</OBJECT>

observar como se cargan las opciones con un script dentro de form1 <FORM NAME=PROG1> <SCRIPT LANGUAGE=“VBScript”> ComboBox1.additem “mexicali” combobox1.additem “ensenada” </SCRIPT> </form> ————————————————————————— <OBJECT ID=“CheckBox1” WIDTH=144 HEIGHT=24 CLASSID=“CLSID:8BD21D40-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3”> <PARAM NAME=“BackColor” VALUE=“2147483663”> <PARAM NAME=“ForeColor” VALUE=“2147483666”> <PARAM NAME=“DisplayStyle” VALUE=“4”> <PARAM NAME=“Size” VALUE=“3810;635”> <PARAM NAME=“Value” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“Caption” VALUE=“masculino”> <PARAM NAME=“FontCharSet” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“FontPitchAndFamily” VALUE=“2”> </OBJECT> ————————————————————————— <OBJECT ID=“CommandButton1” WIDTH=96 HEIGHT=32 CLASSID=“CLSID:D7053240-CE69-11CD-A777-00DD01143C57”> <PARAM NAME=“Caption” VALUE=“ok”> <PARAM NAME=“Size” VALUE=“2540;847”> <PARAM NAME=“FontCharSet” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“FontPitchAndFamily” VALUE=“2”> <PARAM NAME=“ParagraphAlign” VALUE=“3”> </OBJECT> ————————————————————————— <OBJECT ID=“Frame1” WIDTH=288 HEIGHT=192 CLASSID=“CLSID:6E182020-F460-11CE-9BCD-00AA00608E01”> </OBJECT> ————————————————————————— <OBJECT ID=“Label1” WIDTH=96 HEIGHT=24 CLASSID=“CLSID:978C9E23-D4B0-11CE-BF2D-00AA003F40D0”> <PARAM NAME=“Caption” VALUE=“label1”> <PARAM NAME=“Size” VALUE=“2540;635”> <PARAM NAME=“FontCharSet” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“FontPitchAndFamily” VALUE=“2”> </OBJECT> ————————————————————————— <OBJECT ID=“ListBox1” WIDTH=96 HEIGHT=96 CLASSID=“CLSID:8BD21D20-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3”> <PARAM NAME=“ScrollBars” VALUE=“3”> <PARAM NAME=“DisplayStyle” VALUE=“2”> <PARAM NAME=“Size” VALUE=“2540;2540”> <PARAM NAME=“MatchEntry” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“FontCharSet” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“FontPitchAndFamily” VALUE=“2”> </OBJECT> ————————————————————————— <OBJECT ID=“OptionButton1” WIDTH=144 HEIGHT=24 CLASSID=“CLSID:8BD21D50-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3”> <PARAM NAME=“BackColor” VALUE=“2147483663”> <PARAM NAME=“ForeColor” VALUE=“2147483666”> <PARAM NAME=“DisplayStyle” VALUE=“5”> <PARAM NAME=“Size” VALUE=“3810;635”> <PARAM NAME=“Value” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“Caption” VALUE=“femenino”> <PARAM NAME=“FontCharSet” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“FontPitchAndFamily” VALUE=“2”> </OBJECT> ————————————————————————— <OBJECT ID=“ScrollBar1” WIDTH=16 HEIGHT=80 CLASSID=“CLSID:DFD181E0-5E2F-11CE-A449-00AA004A803D”> <PARAM NAME=“Size” VALUE=“423;2115”> </OBJECT> ————————————————————————— <OBJECT ID=“Image1” WIDTH=96 HEIGHT=96 CLASSID=“CLSID:4C599241-6926-101B-9992-00000B65C6F9”> <PARAM NAME=“Size” VALUE=“2540;2540”> </OBJECT> ————————————————————————— <OBJECT ID=“TextBox1” WIDTH=96 HEIGHT=24 CLASSID=“CLSID:8BD21D10-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3”> <PARAM NAME=“VariousPropertyBits” VALUE=“746604571”> <PARAM NAME=“Size” VALUE=“2540;635”> <PARAM NAME=“FontCharSet” VALUE=“0”> <PARAM NAME=“FontPitchAndFamily” VALUE=“2”> </OBJECT> ————————————————————————— Los otros mil, los pueden ver y bajar de www.download.com, haciendo una busqueda de activex controls

Politica de Privacidad